Bærekraftsmål 2019 - 2025

Sotra Gruppen har valgt ut to av FN sine bærekraftsmål som vi vil ha fokus på de neste årene.

Sotra Gruppens bærekraftsmål for 2019-2025

Mål nr 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.»

Delmål 8.2; Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.

Delmål 8.5; Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

 

Mål nr 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
«Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre»

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelser og klimagassutslipp når en lager en vare.

Delmål 12.5; Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.